Page Nav

HIDE

Breaking News:

FALSE
HIDE_BLOG
latest

Νέα προσφυγή της ΟΕΒΕ για την αύξηση των δημοτικών τελών στο Δήμο Ναυπλιέων - Ζητά την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΆΔΑΣ & ΙΟΝΊΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 20/02/2023 ...

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΆΔΑΣ & ΙΟΝΊΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟ 20/02/2023 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 3354

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας», που εδρεύει στο Ναύπλιο, οδός Φιλίας αρ. 12 Αγία Κυριακή, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ» Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 34, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Της υπ’ αριθμ. 64/2023 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 8-3-2023 (ΑΔΑ: 9Υ8ΡΩΚΦ-0ΥΜ).

*******

Ι. Επί του παραδεκτού της επιδίκου προσφυγής.

Η παρούσα Ειδική Διοικητική Προσφυγή υποβάλλεται εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, που προβλέπεται από την παρ. 1 του αρ. 227 του Ν.3852/2010 καθώς η υπ’ αριθμ. 64/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 8-3-2023 (ΑΔΑ: 9Υ8ΡΩΚΦ-0ΥΜ).

Το άρ. 227 του Ν.3852/2010, ρητώς προβλέπει, ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, το άρ. 227 του νόμου 3852/2010 προβλέπει: «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ` αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. (..) 4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς».

Το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος πρέπει να είναι α] προσωπικό. Τούτο σημαίνει, ότι πρέπει να υφίσταται ειδικός δεσμός του προσφεύγοντος με την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία θίγει συγκεκριμένη νομική ή πραγματική κατάσταση, που τον αφορά. Γίνεται δε δεκτό, ότι στην περίπτωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων το έννομο συμφέρον είναι προσωπικό, όταν η προσβαλλόμενη πράξη θίγει δικαιώματα των μελών τους (Ολ.ΣτΕ 668/2012), β] άμεσο. Τούτο σημαίνει, ότι ο προσφεύγων υφίσταται την βλάβη εκ της προσβαλλόμενης πράξεως και γ] ενεστώς, ήτοι πρέπει να υφίσταται τόσο κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως, κατά το χρόνο ασκήσεως της προσφυγής και κατά το χρόνο εξέτασης αυτής, η δε εκ της προσβαλλομένης πράξεως βλάβη πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι λογικά αναπόφευκτη [Ολ. Σ.τ.Ε. 1002/2007].

Στην υπό κρίση περίπτωση, η προσφεύγουσα διαθέτω άμεσο, ίδιο και ενεστώς έννομο συμφέρον, δεδομένου, ότι εκ της προσβαλλόμενης πράξεως θίγονται τα συμφέροντα των φυσικών προσώπων μελών μας και μελών των σωματείων που ανήκουν στην Ομοσπονδία μας, τα οποία, έχουμε ταχθεί να προστατεύουμε. Σκοπός μας είναι η προστασία και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας – κοινωνίας της Αργολίδας. Κατά το άρ. 2 του Καταστατικού μας, μεταξύ των σκοπών μας είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου και η συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών. Μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών μας (άρθρο 3 Καταστατικού) είναι το να απευθυνόμαστε στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών μας για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών μας και ειδικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, καθώς και να χρησιμοποιούμε κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.

Συγκεκριμένα, μέσω της προσβαλλόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αύξηση των συντελεστών οικιακής χρήσης και γενικής χρήσης για τον υπολογισμό του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού. Αποτέλεσμα της αύξησης αυτής είναι να επιβαρύνονται έτι μια φορά με υπέρογκα ποσά οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που βρίσκονται εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Ναυπλιέων, είτε πρόκειται για ακίνητα που χρησιμεύουν ως κατοικία είτε για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς – επιχειρηματικούς σκοπούς, ενώ όπως θα εκτεθεί αναλυτικώς κατωτέρω, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη, καθώς τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία ελήφθησαν υπόψη από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον υπολογισμό των σχετικών αυξήσεων είναι αναπόδεικτα και παντελώς αόριστα.

Ούτως ή άλλως, εκ της ιδιότητας σας είστε υποχρεωμένος να προβείτε στον ενδεδειγμένο έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των οργάνων των ΟΤΑ, που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, προβαίνοντας στην ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξεως, η οποία είναι παράνομη.

ΙΙ. Επί του ιστορικού της υποθέσεως και των λόγων, που επιβάλλουν την ακύρωση της προσβαλλόμενης αποφάσεως.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων στην 7η/7-3-2023 κατεπείγουσα συνεδρίασή του, αποφάσισε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης περί «λήψης απόφασης επί της αρ. 35/06-03-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού». Στην ως άνω συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση των συντελεστών επιβολής των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Ναυπλιέων για το έτος 2023 και μέχρι τροποποίησης της απόφασής του, ως κάτωθι: α] Πρώτος Συντελεστής (οικιακής χρήσης) που αφορά ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικίες με αναπροσαρμογή τέλους σε 2,49€/τμ από 1,79€/τμ, β] Δεύτερος Συντελεστής αφορά ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, απαλλαγή σύμφωνα με την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα πρακτική, γ] Τρίτος Συντελεστής (γενικής χρήσης) αφορά ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας με αναπροσαρμογή τέλους σε 3,58€/τμ από 2,88€/τμ, με μόνο διαχωρισμό στην κατηγορία γενικής χρήσης των Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ σε 6,50€/τμ. και δ] τη διατήρηση των απαλλαγών βάσει κοινωνικών κριτηρίων που ορίζονται στις υπ’ αρ. 431/2015 (ΑΔΑ:ΩΦ4ΠΩΚΦ-8ΙΝ) και αρ. 286/2017 (ΑΔΑ: ΩΚ2ΤΩΚΦ-ΙΙ8) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ήδη πριν την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως είχε προηγηθεί η έκδοση της υπ’ αρ. 237/2022 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων, το οποίο υιοθετώντας την υπ’ αριθμ. 537/2022 εισηγητική απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, αποφάσισε επί του 2ου Θέματος ημερήσιας διάταξης ‘Περί λήψης απόφασης για προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, κατόπιν εισηγητικής απόφασης’, την αναπροσαρμογή των συντελεστών – τιμών στις κατηγορίες οικιακή και γενική χρήση για τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας ως κάτωθι: α] συντελεστής οικιακής χρήσης (πρώτος συντελεστής) που αφορά ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικίες με αναπροσαρμογή τέλους σε 2,49€/τμ από 1,79€/τμ, β] συντελεστής γενικής χρήσης (τρίτος συντελεστής) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας με αναπροσαρμογή τέλους σε 3,58€/τμ από 2,88€/τμ. Με μόνο διαχωρισμό στην κατηγορία γενικής χρήσης των Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ σε 6,50€/τμ., γ] τη διατήρηση των απαλλαγών βάσει κοινωνικών κριτηρίων που ορίζονται στις υπ’ αρ. 431/2015 (ΑΔΑ:ΩΦ4ΠΩΚΦ-8ΙΝ) και αρ. 286/2017 (ΑΔΑ: ΩΚ2ΤΩΚΦ-ΙΙ8) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 16984/2-3-2023 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κατόπιν ασκήσεως της από 10-1-2023 ειδικής διοικητικής προσφυγής που άσκησε η Ομοσπονδία μας. Ειδικότερα, η ως άνω απόφαση έκανε δεκτά τα κάτωθι: «[…]Όσον αφορά την έλλειψη αιτιολογίας, από το σκεπτικό της κανονιστικής απόφασης, προκύπτει απλή και μόνο αναφορά των εφαρμοζόμενων διατάξεων σε θεωρητικό επίπεδο δίχως σε αυτό να παρατίθενται, οικονομικά στοιχεία, βάσει επίκαιρων διαπιστώσεων, που ειδικώς να αιτιολογούν, αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων την αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Ειδικότερα, στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης δεν περιλαμβάνονται τα κριτήρια που συνθέτουν τη νομιμότητα των κανονιστικών αποφάσεων, περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, όπως αυτά ορίζονται στην παραπάνω αναφερόμενη με αρ. πρωτ. 2077/2005 Εγκ. 2 του ΥΠΕΣΔΔΑ. Συνεπώς, ο ισχυρισμός περί έλλειψης αιτιολογίας, της προσφεύγουσας Ομοσπονδίας, κρίνεται βάσιμος. Παρέλκει δε ως αλυσιτελής, η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων ισχυρισμών».

Κατόπιν έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, εισήχθη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ως θέμα συζήτησης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων η “λήψη απόφασης κατόπιν της αρ. 16984/02-03-2023 απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου”. Η Οικονομική Επιτροπή στην 5η/06-03-2023 κατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση της, εξέδωσε την υπ’ αρ. πρωτ. 35/2023 απόφασή της (ΑΔΑ:ΨΨΠ6ΩΚΦ-0ΣΥ) με την οποία εισηγήθηκε εκ νέου την αύξηση των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, επιχειρώντας να καλύψει τα σφάλματα που διαπίστωσε η υπ’ αρ. πρωτ. 16984/2-3-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σχετικά με την αιτιολογία της υπ’ αρ. 237/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολούθως, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων στην 7η/7-3-2023 κατεπείγουσα συνεδρίαση του αποφάσισε εκ νέου την αύξηση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, υιοθετώντας το σκεπτικό της υπ’ αρ. 35/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προσβάλλουμε δια της παρούσας μας, και ζητούμε την ακύρωσή της για τους κάτωθι βάσιμους λόγους:

1ος Λόγος Ακύρωσης της προσβαλλόμενης – Παραβίαση ουσιώδους τύπου.

Σύμφωνα με το άρ. 67 του ν. 3852/2010: «1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσια, εκτός αν ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του, η οποία αιτιολογείται ειδικά και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς δήμους το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις…4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου και κοινοποιείται στους συμβούλους, με κάθε πρόσφορο μέσο, τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση…5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση…».

Στην προκειμένη περίπτωση, απεστάλη στις 6-3-2023 στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων η υπ’ αρ. πρωτ. 5746/06-03-2023 Πρόσκληση σύγκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 35/06-03-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού. Δια της προσκλήσεως αυτής, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κλήθηκαν σε κατεπείγουσα «μεικτή» συνεδρίαση η οποία έλαβε χώρα, την επόμενη ημέρα, 7-3-2023 και ώρα 14:30. Ως λόγος της κατεπείγουσας συνεδρίασης αναγραφόταν η φύση του θέματος, καθώς σχετίζεται με τη διαδικασία συζήτησης και έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

Στη διάταξη του άρ. 77 παρ. 7 του Ν. 4172/2013 προβλέπεται ότι: «7. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι` αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού, που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή, αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν, εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α’ 114)».

Εκ της ανωτέρω διατάξεως προκύπτει σαφώς ότι ουδείς λόγος συνέτρεχε ώστε η συνεδρίαση της 7-3-2023 να λάβει χώρα κατά τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αφού ο προϋπολογισμός του Δήμου όφειλε να έχει ψηφιστεί ήδη από τις 15 Νοεμβρίου 2022. Εάν εξάλλου αυτός ήταν πράγματι ο λόγος που δικαιολογούσε την κατεπείγουσα συνεδρίαση της 7-3-2023, θα είχε λάβει χώρα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και η 38η/29-12-2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία εκδόθηκε η υπ’ αρ. 237/2022 απόφαση περί προσδιορισμού του ύψους των συντελεστών επιβολής ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, η οποία ωστόσο συζητήθηκε σε τακτική συνεδρίαση, καθώς και τότε είχε παρέλθει το εκ του νόμου απώτατο χρονικό όριο για την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Πέραν δε της τυπικής παρανομίας της υπ’ αρ. 64/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιβάλλει την ακύρωση της για λόγους νομιμότητας, η εισαγωγή του θέματος της αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και φωτισμού, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, είχε ως αποτέλεσμα να μην παρασχεθεί ο παραμικρός χρόνος στους Δημοτικούς Συμβούλους ώστε να προετοιμαστούν και να μελετήσουν τις δυνατές επιλογές στην λήψη μίας απόφασης, η οποία έρχεται σε αντίθεση προς τα συμφέροντα του Δήμου και να καταθέσουν με τη σειρά τους εναλλακτικές προτάσεις. Μάλιστα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κλήθηκαν στην ως άνω συνεδρίαση δίχως προηγουμένως να έχουν έστω ενημερωθεί για την έκδοση της υπ’ αρ. πρωτ. 16984/2-3-2023 απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την ακύρωση της υπ’ αρ. 237/2022 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και δίχως, να έχει μελετηθεί από αυτά η υπ’ αρ. 35/2023 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γεγονός για το οποίο διατυπώθηκαν και σχετικές ενστάσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους (σελίδα 2 προσβαλλόμενης). Τούτο βεβαίως είχε ως αποτέλεσμα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να κληθούν να αποφασίσουν επί μιας και μοναδικής προτάσεως, την οποία δεν μπορούσαν να καταψηφίσουν δίχως να έχουν καταθέσει εναλλακτική πρόταση, αφού η ψήφος τους θα προσμετρούταν ως άκυρη. Τούτο προβλέπεται ρητώς στην υπ’ αρ. 117 (αρ. πρωτ. 90814/19-12-2019) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ορίζει ότι: «Σε ό,τι αφορά την απόφαση για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 185 του ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975, η συζήτηση και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δημοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της πρότασης που καταθέτει η Οικονομική Επιτροπή και επί άλλων εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες διατάξεις, έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την πλήρωση της προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης (είτε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή παράταξη του συλλογικού οργάνου). Στην ειδική δε περίπτωση κατά την οποία η μοναδική πρόταση που τίθεται προς συζήτηση και ψηφοφορία είναι αυτή της Οικονομικής Επιτροπής, οι ψήφοι που αντιτίθενται μεν στην εν λόγω μοναδική πρόταση χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κάποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση».

Συνεπεία των ανωτέρω, η υπ’ αρ. 64/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η αναπροσαρμογή του ύψους των συντελεστών επιβολής των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023 κατά τη διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς να συντρέχει ουδείς λόγος προς τούτο, πρέπει να ακυρωθεί.

2ος Λόγος Ακύρωσης της προσβαλλόμενης – Παραβίαση ουσιώδους τύπου.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4623/2019"Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων".

Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. διέπεται αποκλειστικώς από τις ειδικές [και μη καταργηθείσες, πάντως, από τις μεταγενέστερες διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 4 και 284 παρ. 2 του ν. 3463/2006 περί δημοσιεύσεως των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων] διατάξεις του άρθρου 66 του β.δ. της 24.9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» (Α΄ 171). Το τελευταίο αυτό άρθρο ορίζει ότι «Αι αποφάσεις των Δημοτικών … Συμβουλίων περί επιβολής φόρου, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προσωπικής εργασίας, εφ’ όσον δεν ρυθμίζονται άλλως τα της δημοσιεύσεως αυτών, δημοσιεύονται εντός 5 ημερών από της ημέρας λήψεως αυτών προκειμένου περί Δήμων παρά την είσοδον του Δημαρχιακού Καταστήματος και εν περιλήψει δια μιας των εν τω Δήμω εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων, μη υπαρχούσης δε τοιαύτης παρά την είσοδον των εκκλησιών του Δήμου ή και των συνοικισμών αυτού … Η τοιχοκόλλησις αποδεικνύεται δι’ αποδεικτικού συντασσομένου και υπογραφομένου παρά του ενεργήσαντος ταύτην και δύο μαρτύρων».

Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, προκειμένου να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση οι κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. απαιτείται, ως συστατικός τύπος, δημοσίευσή τους, η οποία συντελείται με την τοιχοκόλληση ολόκληρου του κειμένου τους στο δημοτικό κατάστημα, παρουσία δύο μαρτύρων, οι οποίοι συνυπογράφουν το αποδεικτικό δημοσιεύσεως, η δε κατά τα ανωτέρω δημοσίευση των εν λόγω αποφάσεων συνιστά πρόσφορο τρόπο γνωστοποιήσεως του περιεχομένου τους γι’ αυτούς, στους οποίους αφορούν (ΣτΕ 2323, 485/2019, 1494/2017, 2060, 1892/2016, 1272/2015, 1680/2014, 2451/2013, 1920, 1808, 734/2012, 1274/2011, 1133/2010 κ.ά.). Με την προαναφερθείσα δημοσίευση συνάγεται αμάχητο τεκμήριο γνώσεως από τον ενδιαφερόμενο του περιεχομένου της δημοσιευθείσης κανονιστικής αποφάσεως και, συνεπώς, από την επομένη αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση διοικητικής προσφυγής ή την απ’ ευθείας άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2323, 825, 485/2019, 517/2013, 1322, 734/2012, 3815/2011 κ.ά.), τούτο δε ανεξαρτήτως εάν έχουν τηρηθεί, σωρευτικώς, και οι λοιποί τύποι δημοσιότητας (ανάρτηση στο διαδίκτυο, κοινοποίηση, κατ’ άλλο τρόπο γνωστοποίηση) για την εκκίνηση των ως άνω προθεσμιών (ΣτΕ 2323, 485/2019, 2451/2013). Εξάλλου, η περαιτέρω προβλεπομένη στη διάταξη του άρθρου 66 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. δημοσίευση περιλήψεως των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων και σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στον δήμο, ή, αν δεν υπάρχει τέτοια εφημερίδα, η τοιχοκόλληση περιλήψεως των αποφάσεων στην είσοδο των εκκλησιών του δήμου ή και των συνοικισμών του, αποβλέπει απλώς στην περαιτέρω γνωστοποίηση των εν λόγω αποφάσεων στο κοινό. Επομένως, εφόσον έχει γίνει νόμιμη, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί, δημοσίευση, η παράλειψη της τελευταίας αυτής διατυπώσεως δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων αυτών ούτε της δημοσιεύσεώς τους (ΣτΕ 1133/2010, 375/2007).

Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, η επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δημοσιεύθηκε με τον τρόπο που ορίζουν οι ως άνω διατάξεις, με αποτέλεσμα να θεωρείται ανυπόστατη.

3ος Λόγος ακυρώσεως – Έλλειψη αιτιολογίας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του ν.25/1975, το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιωνδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων. Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, επίσης, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζεται, ο συντελεστής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, πρέπει να παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων.

Με την αριθμ. 539/2017 απόφαση του ΣτΕ (τμήμα Β’) δε, κρίθηκε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των κατά κατηγορίες υπoχρέων, συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού, πρέπει, εν όψει του ανταποδοτικού χαρακτήρα τούτου, να αποβλέπει στην πραγματοποίηση εσόδων κατά βάση αναλόγων προς τα προβλεπόμενα αντίστοιχα έξοδα, όπως τα δύο αυτά κονδύλια (έσοδα-έξοδα) της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ο δε προσδιορισμός των κονδυλίων αυτών πρέπει να ερείδεται σε συγκεκριμένα ακριβή, εν όψει επικαίρων διαπιστώσεων, στοιχεία, ώστε τα προβλεπόμενα έσοδα να ανταποκρίνονται με την μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση στις κρατούσες πραγματικές συνθήκες αναφορικά με το εμβαδόν και τις χρήσεις των εξυπηρετουμένων ακινήτων και τις αναγκαίες, για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, δαπάνες κατά το έτος στο οποίο αφορά η απόφαση αυτή. Ως εκ της κατά τα ανωτέρω επιβαλλομένης αναλογικής σχέσεως μεταξύ των προβλεπομένων στον προϋπολογισμό κάθε δήμου κονδυλίων εξόδων και εσόδων των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 25/1975, πρέπει να ερμηνευθεί, σε συμφωνία με την ισχύουσα δημοτική νομοθεσία, κατά την οποία οι προϋπολογισμοί των δήμων συντάσσονται κατ’ έτος για το επόμενο έτος, και η οποία επιβάλλει ήδη την κατ’ έτος λήψη αποφάσεως για τους συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισμού που θα ισχύσουν το επόμενο έτος, ώστε η σχετική απόφαση να ερείδεται και να ανταποκρίνεται σε επικαιροποιημένα στοιχεία του προϋπολογισμού του οικείου δήμου για το συγκεκριμένο έτος. Ο καθορισμός άλλωστε των επί μέρους, κατά κατηγορία υποχρέων, συντελεστών του τέλους δεν μπορεί, εν όψει των αρχών της διαφάνειας της δράσεως της Διοικήσεως και της ασφαλείας του δικαίου, να συναχθεί σιωπηρώς από τα προβλεπόμενα στους οικείους προϋπολογισμούς των δήμων για τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού ποσά εσόδων, όταν στους σχετικούς κωδικούς δεν περιλαμβάνονται και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων προκύπτουν τα αντίστοιχα κονδύλια. Η χρήση, συνεπώς, της παρεχομένης εξουσιοδοτήσεως για τον καθορισμό των εφαρμοστέων το επόμενο έτος συντελεστών του τέλους είναι υποχρεωτική κατ’ έτος, συνιστώσα οφειλομένη νόμιμη ενέργεια και η παράλειψη εκδόσεως σχετικής αποφάσεως εναρμονισμένης με τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό του έτους, στο οποίο αφορούν οι συντελεστές, εντός ευλόγου χρόνου αφ’ ότου έπρεπε να εκδοθεί (Οκτώβριος κάθε έτους) και πάντως πρό του χρόνου από του οποίου πρέπει να ισχύσει (1η Ιανουαρίου του επομένου έτους), συνιστά παράλειψη οφειλομένης νόμιμης ενέργειας.

Το κατά το άρθρο 25 παρ. 12 του ν. 1828/1989 ενιαίο τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, επιβαλλόμενο για την αντιμετώπιση των δαπανών των παρεχομένων από τους δήμους υπηρεσιών καθαριότητας των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων, περισυλλογής, αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων, κατασκευής και λειτουργίας κοινοχρήστων αποχωρητηρίων καθώς και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, η δε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό, κατά κατηγορίες υπόχρεων, συντελεστών του τέλους αυτού ελέγχεται από την άποψη της ύπαρξης μιας, κατά προσέγγιση, αναλογικής σχέσης μεταξύ προβλεπομένων εσόδων και εξόδων των σχετικών δημοτικών υπηρεσιών. Για τη διενέργεια του ως άνω ελέγχου απαιτείται η κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που ορίζει τους συντελεστές να αιτιολογείται επαρκώς, είτε στο κείμενό της είτε με αναφορά στα στοιχεία που την συνοδεύουν, με την παράθεση, ενόψει επικαίρων διαπιστώσεων και συγκεκριμένων στοιχείων, των προβλεπομένων εσόδων και εξόδων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά τον χρόνο στον οποίο αφορά η απόφαση αυτή.

Εξάλλου, σύμφωνα με το καθιερωθέν με τον ν. 25/1975 σύστημα υπολογισμού, το συνολικό ποσό της δαπάνης των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη των οποίων επιβάλλεται το επίμαχο τέλος, επιμερίζεται μεταξύ των υπόχρεων όχι μετά από βεβαίωση ως προς κάθε έναν του βαθμού της χρήσης από αυτόν των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά με έμμεσο τρόπο επί τη βάσει, προκειμένου περί στεγασμένων χώρων, της επιφάνειας του εξυπηρετουμένου ακινήτου σε συνδυασμό με συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται, κατ` εξουσιοδότηση του ιδίου νόμου, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου αναλόγως, καταρχήν, με τη χρήση των εξυπηρετουμένων ακινήτων. Η ρύθμιση αυτή δεν παραβιάζει την αρχή της ανταποδοτικότητας και της ίσης μεταχείρισης, δεδομένου ότι το επίμαχο τέλος καταβάλλεται κατά νόμο για την κάλυψη όχι μόνον της δαπάνης αποκομιδής των απορριμμάτων που παράγουν οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις, αλλά και των δαπανών για την εν γένει καθαριότητα, καθώς και τον φωτισμό των κοινοχρήστων χώρων των δήμων, υπηρεσίες οι οποίες, πέραν των κατοικιών που κείνται στην περιφέρεια του οικείου δήμου, εξυπηρετούν και τη λειτουργία των εγκατεστημένων στην ίδια περιοχή επιχειρήσεων και των προσώπων (προσωπικό, συνεργάτες, πελάτες) που αυτές συγκεντρώνουν, περαιτέρω δε, τα θεσπισθέντα ως άνω από το ν. 25/1975 κριτήρια κατανομής της ανωτέρω συνολικής δαπάνης μεταξύ των υπόχρεων, δηλαδή, καταρχήν, το εμβαδόν και το είδος της χρήσης των ακινήτων, είναι αντικειμενικά και συναρτώνται, κατά κοινή πείρα, προς την έκταση της χρήσης, μικρής ή μεγάλης, των σχετικών δημοτικών υπηρεσιών (βλ. ΣτΕ 1069/2019, 1384/2018, 3262, 3263, 2340, 1603, 35/2017, 550/2016).

Εν προκειμένω, η υπ’ αρ. 64/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προσδιορίζει κατά τρόπο σαφή και αιτιολογημένο βάσει ποιών στοιχείων κατέληξε στην αύξηση των συντελεστών – τιμών στις κατηγορίες οικιακή και γενική χρήση για τον υπολογισμό του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κατά ποίο τρόπο κατέληξε στο συγκριμένο ποσοστό αύξησης. Πλέον συγκεκριμένα, δεν προσδιορίζεται στο σώμα της υπ’ αρ. 64/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε όμως και από λοιπά έγγραφα, με ποιο τρόπο εξήχθησαν τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες που αναγράφονται σε αυτή, ήτοι ποια ήταν τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη ως προς τον καθορισμό των εσόδων και των δαπανών του Δήμου Ναυπλιέων, πώς τούτα αποδεικνύονται, καθώς και επί τη βάσει ποίων υπολογισμών προέκυψαν τα σχετικά κονδύλια [ΣτΕ 539/2017].

Πλέον συγκεκριμένα, στην σελίδα 9 της προσβαλλόμενης απόφασης περιέχεται πίνακας ο οποίος αποτελείται από τέσσερις στήλες, εκ των οποίων η πρώτη περιέχει τις εισπράξεις έως 31/10/2021, η δεύτερη τις εισπράξεις έως 31/12/2021, η τρίτη τις εισπράξεις έως 31/10/2022 και η τέταρτη την εκτίμηση εισπράξεων έως 31/12/2022. Αρχικά, στην παράγραφο που προηγείται του πίνακα αυτού διευκρινίζεται, ότι οι κωδικοί αριθμοί (ΚΑΕ) ανταποδοτικών εσόδων που αφορούν στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι οι ΚΑΕ 031, 2111 και 3211. Ωστόσο, όπως μπορείτε να διακρίνετε, στον πίνακα που ακολουθεί, αναγράφονται περισσότεροι κωδικοί, τα έσοδα των οποίων συνυπολογίζονται στο Γενικό Σύνολο Εσόδων για χρήση από την υπηρεσία 20, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση ως προς τους κωδικούς που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό των εσόδων της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Επιπλέον, στην ίδια σελίδα αναγράφεται ότι ο κωδικός 031 αποτυπώνει τα τακτικά έσοδα που βεβαιώθηκαν σε χρηματικό κατάλογο εντός του έτους, αφορούν στο ίδιο έτος με τη βεβαίωση και εισπράχθηκαν εντός του ίδιου έτους με τη βεβαίωση. Ωστόσο, στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχει στήλη στην οποία αναγράφεται η εκτίμηση εισπράξεων έως 31/12/2022, με αποτέλεσμα να αναιρείται η ανωτέρω περιγραφή, αφού δεν αποτυπώνονται μόνο τα έσοδα που εισπράχθηκαν, αλλά και ποσά που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν. Ομοίως, αναγράφεται ότι ο κωδικός 2111 εμφανίζει τα τακτικά έσοδα που βεβαιώθηκαν σε χρηματικό κατάλογο εντός του έτους, εισπράχθηκαν εντός του ίδιου έτους με τη βεβαίωση, αλλά αφορούν στο έτος που προηγήθηκε της βεβαίωσης. Στον πίνακα που έπεται ωστόσο, και πάλι δεν διευκρινίζεται γιατί αναγράφεται και η εκτίμηση εισπράξεων έως 31/12/2022 ενώ ανωτέρω διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω κωδικός αποτυπώνει μόνο έσοδα που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν. Συναφώς, στην ίδια σελίδα αναγράφεται ότι ο κωδικός 3211 αφορά σε ανείσπρακτα υπόλοιπα οφειλών βεβαιωμένων σε παρελθόντα οικονομικά έτη, τα οποία εισπράχθηκαν εντός του έτους, χωρίς ωστόσο αυτά να έχουν εισπραχθεί αφού στον πίνακα που ακολουθεί και πάλι αναγράφεται και συνυπολογίζεται η εκτίμηση εισπράξεων έως 31/12/2022. Οι αντιφάσεις αυτές, όμως, όπως είναι εύλογο, δημιουργούν σύγχυση ως προς τα δεδομένα τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη προκειμένου να υπολογιστούν τα εισπραχθέντα έσοδα της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Αναφορικά με τις εισπράξεις που αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα, η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει λόγω έλλειψης αιτιολογίας, καθώς σε κανένα σημείο της προσβαλλόμενης απόφασης, δεν διευκρινίζεται με ποιο τρόπο υπολογίστηκαν οι εκτιμήσεις εισπράξεων έως 31/12/2022, καθώς και πώς αποδεικνύονται οι εισπράξεις που αναγράφονται από 31/10/2021 έως 31/10/2022 [ι.δ. υπ’ αρ. ΣτΕ 539/2017 η οποία έκρινε ότι «Ο καθορισμός άλλωστε των επί μέρους, κατά κατηγορία υποχρέων, συντελεστών του τέλους δεν μπορεί, εν όψει των αρχών της διαφάνειας της δράσεως της Διοικήσεως και της ασφαλείας του δικαίου, να συναχθεί σιωπηρώς από τα προβλεπόμενα στους οικείους προϋπολογισμούς των δήμων για τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού ποσά εσόδων, όταν στους σχετικούς κωδικούς δεν περιλαμβάνονται και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων προκύπτουν τα αντίστοιχα κονδύλια»].

Κατωτέρω στην ίδια σελίδα, περιέχεται πίνακας στον οποίο αποτυπώνονται τα Στοιχεία Εξόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το χρονικό διάστημα από 31/10/2021 έως 31/12/2022. Στον πίνακα αυτό, ωστόσο, δεν προσδιορίζεται σε τι συνίστανται οι αμοιβές τρίτων (κωδικός 2061), τα λοιπά γενικά έξοδα (κωδικός 2064), οι δαπάνες για έργα-εργασίες κατασκευής-συντήρησης (κωδικός 2073) και οι λοιπές αποδόσεις (κωδικός 2082). Με τον τρόπο δε που έχουν αναγραφεί οι εν λόγω κωδικοί δίχως να περιέχεται στο σώμα της απόφασης παραδείγματος χάριν, σε τι συνίστανται οι αμοιβές τρίτων και από ποια στοιχεία προκύπτουν, καθώς και τι είναι οι λοιπές αποδόσεις και βάσει ποιών στοιχείων και υπολογισμών έχουν εξαχθεί, είναι αδύνατο για οποιονδήποτε τρίτο, ακόμη ενδεχομένως και για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να αντιληφθεί την ορθότητα των αναγραφόμενων ποσών. Το ίδιο ισχύει και για τις δαπάνες για τα έργα και εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, αφού δεν αναγράφεται στην προσβαλλόμενη ποια ήταν τα έργα αυτά και από ποια στοιχεία προκύπτει ότι πράγματι εκτελέστηκαν. Η ίδια ασάφεια και αοριστία υπάρχει και για τις προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (κωδικός 208511) για τις οποίες ουδόλως διευκρινίζεται βάσει ποιών δεδομένων και με ποιους υπολογισμούς έχουν εξαχθεί τα αναγραφόμενα ποσά.

Η έλλειψη επίκαιρης αιτιολογίας, τεκμαίρεται άλλωστε από το γεγονός ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του για τον καθορισμό των εισπράξεων και ενδεχομένως και των δαπανών του, τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2021 για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού (ΑΔΑ: ΩΝ3ΨΩΚΦ-ΠΚΞ), ενώ για το έτος 2022 έλαβε υπόψη εκτιμήσεις για το ύψος στο οποίο θα ανέλθουν οι εισπράξεις του Δήμου Ναυπλιέων έως τις 31-12-2022, καθώς δεν έχουν εκδοθεί έως σήμερα αποτελέσματα χρήσης για το έτος 2022. Καθίσταται εύληπτο λοιπόν ότι τα στοιχεία επί των οποίων ελήφθη η απόφαση για την αύξηση των συντελεστών υπολογισμού του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, είναι επισφαλή, καθώς στηρίζονται σε οικονομικά δεδομένα τα οποία δεν έχουν ακόμη επαληθευθεί από τη σχετική οικονομική υπηρεσία του Δήμου, αποτελούν απλή πιθανολόγηση, και συνεπώς δεν είναι επίκαιρα. Η αβεβαιότητα δε που δημιουργείται ως προς το ύψος των εισπράξεων που επικαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2022, εντείνεται έτι περαιτέρω από το γεγονός ότι ενώ πρόκειται για εκτιμήσεις και συνεπώς για στοιχεία μη δημοσιευμένα και αναρτημένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν διευκρινίζει επί τη βάσει ποίων υπολογισμών και δεδομένων εξήχθησαν τα σχετικά ποσά.

Η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει για τον επιπρόσθετο λόγο ότι μνημονεύεται σε αυτήν (σελίδα 3), ότι η εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 5613/05-03-2023 εισήγηση Αντιδημάρχου κου Δρούγκα Γεώργιου, το περιεχόμενο της οποίας αναγράφεται αυτολεξεί. Όπως όμως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από την επισκόπηση αυτής, η εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου εκκινεί λαμβάνοντας ως δεδομένο τις ήδη υπάρχουσες αυξήσεις των συντελεστών οικιακής και γενικής χρήσης του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, δίχως όμως να αιτιολογεί για ποιο λόγο θεωρείται απαραίτητο οι αυξήσεις αυτές να ληφθούν ως βάση για τον υπολογισμό των περαιτέρω αυξήσεων. Δεν μνημονεύεται δηλαδή στην εισήγηση του κ. Δρούγκα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσβαλλόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ποιος ο δικαιολογητικός λόγος της διατήρησης των ήδη υπαρχουσών αυξήσεων και του υπολογισμού των συντελεστών γενικής και οικιακής χρήσης επί τη βάσει αυτών, πολλώ δε μάλλον αφ’ ης στιγμής, όπως εμφαίνεται στον πίνακα της σελίδας 9, οι εισπράξεις του έτους 2022 για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού χρήσης έχουν αυξηθεί σημαντικά έναντι των εισπράξεων του έτους 2021 (3.415.366,89 ευρώ έναντι των 2.659.753,72 ευρώ για το έτος 2021), το ίδιο δε ισχύει και για τις εισπράξεις των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (35.000 ευρώ έναντι των μόλις 3.848,31 ευρώ για το έτος 2021).

Αντιθέτως, για την πληρότητα της αιτιολογίας της, η εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και κατ’ επέκταση η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να αναφέρει, ποιος ο δικαιολογητικός λόγος των επιβαλλόμενων αυξήσεων και για ποιο λόγο λήφθησαν ως βάση οι συντελεστές που είχαν διαμορφωθεί κατόπιν των επιβαλλόμενων αυξήσεων του έτους 2022, ενώ μάλιστα τα έσοδα για όλους τους κωδικούς που αναγράφονται στην σελίδα 9 της προσβαλλόμενης και αφορούν στα εισπραχθέντα έσοδα υπηρεσίας 20 Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού παρουσιάζονται κατά πολύ αυξημένα σε διάστημα ενός έτους (π.χ. τα έσοδα για τον κωδικό 0311.001 - τέλη καθαριότητας και φωτισμού - αυξήθηκαν κατά 755.613,17 ευρώ το 2022, τα έσοδα για τον κωδικό 3211.001 - τέλη καθαριότητας και φωτισμού - κατά 31.151,69 ευρώ σε διάστημα μόλις ενός έτους και τα έσοδα για τον κωδικό 2111.001 τέλη καθαριότητας και φωτισμού Π.Ο.Ε. αυξήθηκαν σε διάστημα μόλις ενός έτους σε ποσοστό 297.713,67 ευρώ). Επιπλέον, δεν αιτιολογείται τόσο στην προσβαλλόμενη απόφαση όσο και στην υπ’ αρ. 237/2022 απόφαση που προηγήθηκε αυτής, για ποιο λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή με τόσο μεγάλη καθυστέρηση (η υπ’ αρ. 237/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθη τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022 και όχι τον μήνα Οκτώβριο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 1 του Ν. 25/1975), λαμβάνοντας ως δεδομένα τον ισολογισμό του έτους 2021 και εκτιμήσεις για τις εισπράξεις του έτους 2022 και δίχως ακόμη να έχει συνταχθεί ο ισολογισμός του έτους 2022.

Επιπλέον στην εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου (σελίδα 12), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσβαλλόμενης, ο ίδιος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του πρώτου δωδεκάμηνου 2022 έναντι της ίδιας περιόδου του 2021 είναι θετική (28.553,38), τότε το ανώτερο ποσό που εκτιμάται ότι μπορεί να εισπραχθεί είναι το ποσό του έτους 2021 (146.545,46€), πλέον τη θετική διαφορά (28.553,38€), δηλαδή το ποσό των 175.098,84 €. Στον πίνακα που έπεται όμως, ο οποίος φέρει τίτλο «Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων», αναγράφεται ότι οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. ανέρχονται στο ποσό των 1.018.865,48 ευρώ, το οποίο θα αναγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2023. Με αυτό τον τρόπο όμως καθίσταται ασαφές, για ποιο λόγο δεν θα υπολογιστεί το ποσό των 175.098,84 ευρώ το οποίο και μπορεί να ζητηθεί, αλλά θα αναγραφεί το ποσό των 1.018.865,48 ευρώ.

Ομοίως, στην προσβαλλόμενη απόφαση ουδόλως προσδιορίζονται τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των εξόδων 2023. Πλέον συγκεκριμένα, στον πίνακα αυτό αναγράφεται ότι προϋπολογίστηκε το ποσό των 223.000 ευρώ για αμοιβές τρίτων (κωδικός 2061), δίχως να προσδιορίζεται πώς υπολογίστηκε το ποσό αυτό και σε τι συνίσταται. Στον ίδιο πίνακα αναγράφεται το ποσό των 13.000 ευρώ ως λοιπά γενικά έξοδα (κωδικός 2064) το οποίο επίσης δεν διευκρινίζεται σε τι συνίσταται. Επίσης, αναγράφεται το ποσό των 681.119,15 ευρώ (κωδικός 2071), το οποίο αντιστοιχεί στις επενδύσεις υπηρεσίας Καθαριότητας-Φωτισμού και σε δαπάνες για έργα-εργασίες κατασκευής-συντήρησης, δίχως να προσδιορίζεται, αλλά και να αποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο έχουν εξαχθεί τα ως άνω ποσά. Καίτοι αναγράφεται δε στη σελίδα 13 σε ποιες εργασίες αφορούν τα ποσά αυτά, δεν γίνεται καμία αναφορά στα στοιχεία εκ των οποίων αποδεικνύεται ότι αυτά τα ποσά πράγματι οφείλονται όπως π.χ. σε ποιους έχουν ανατεθεί τα έργα αυτά, εάν έχουν εγκριθεί, τα ακριβή στοιχεία των προκηρύξεων διαγωνισμών και των δημοσίων συμβάσεων βάσει των οποίων ανατέθηκαν τα συγκεκριμένα έργα και το ακριβές ποσό που έχει συμφωνηθεί να καταβληθεί βάσει εκάστης εξ αυτών.

Τέλος, ως αιτιολογία, η προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρει ότι η κατανομή της αύξησης των συντελεστών επιβολής των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις κατηγορίες οικιακής χρήσης και γενικής χρήσης, καθώς και οι προτεινόμενες αυξήσεις ανά κατηγορία, λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις την περίοδο της πανδημίας όπου οι επαγγελματικές δραστηριότητες τελούσαν σε μεγάλο βαθμό σε αναστολή καθώς και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κλάδος επιπλέον επιβαρύνεται υπέρμετρα από τις αυξήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εδώ και ένα έτος. Η αιτιολογία αυτή ωστόσο είναι εμφανώς αόριστη, καθώς ελλείπει οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία και οικονομικά δεδομένα εκ των οποίων αποφασίσθηκε εν τέλει η αύξηση των συντελεστών υπολογισμού των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις από την πανδημία, καθώς και οι αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά μόνο αοριστολογίες και μια προσπάθεια της προσβαλλόμενης να βελτιώσει την αιτιολογία της υπ’ αρ. 237/2022 ακυρωθείσας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιθέτως, προκειμένου η προσβαλλόμενη απόφαση να φέρει επαρκή και επίκαιρη αιτιολογία, θα έπρεπε να αναφέρει συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, όπως σε τι ποσοστό επιβαρύνθηκαν οι επαγγελματίες, σε τι μέγεθος επιβαρύνονται με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και ποιες ήταν ακριβώς οι οικονομικές επιπτώσεις της COVID-19, και τα στοιχεία αυτά πάντοτε σε συνάρτηση με το ποσοστό επιβάρυνσης της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από τα ακίνητα γενικής χρήσης (επαγγελματικούς χώρους), το οποίο όμως, θα προκύπτει από συγκεκριμένα και επίκαιρα στοιχεία τα οποία θα μνημονεύονται στην απόφαση ή θα προκύπτουν από τα επικαλούμενα από αυτή έγγραφα.

Συνεπεία των ανωτέρω παραλείψεων είναι αδύνατο να ελεγχθεί η κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ορθότητα της λήψης απόφασης για την αύξηση των συντελεστών επιβολής των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Ως εκ τούτου η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει και πρέπει να ακυρωθεί λόγω έλλειψης ακριβούς, επίκαιρης και πλήρους αιτιολογίας (άρ. 1 παρ. 1 άρ. 25/1975).

4ος λόγος ακυρώσεως – Παράβαση των αρχών της ισότητας [της ίσης μεταχείρισης], της ανταποδοτικότητας, της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης – έλλειψη αιτιολογίας.

Το ένδικο ενιαίο τέλος, ως ανταποδοτικό, πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των υπόχρεων αναλόγως του βαθμού χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προς τούτο ο νομοθέτης ορίζει ότι τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας του χώρου που κάθε υπόχρεος καταλαμβάνει πολλαπλασιάζονται επί συντελεστή που ορίζει με απόφασή του το οικείο συμβούλιο. Βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας, ενώ αρχικά προβλεπόταν ότι το ως άνω συμβούλιο όριζε για τους στεγασμένους χώρους δύο συντελεστές, έναν για τις κατοικίες ή νοσηλευτικά ιδρύματα και έναν για τους στεγασμένους χώρους πάσης άλλης χρήσης, στη συνέχεια, με το άρθρο 1 του ν. 429/1976, παρασχέθηκε δυνατότητα ορισμού μέχρι και επτά συντελεστών, ήτοι δύο για κατοικίες και νοσηλευτικά ιδρύματα, και δύο ή περισσοτέρους, με ανώτατο όριο τους πέντε, για τους χώρους “άλλης χρήσεως”, ενώ ήδη με τον ν. 4555/2018 προβλέπεται ο ορισμός τριών γενικών συντελεστών (για κατοικίες, για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς καθώς και για ακίνητα “πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας”) και περισσότερων ειδικών συντελεστών για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων. Η διεύρυνση αυτή, που στοχεύει σε μια κατά το δυνατόν ισομερή επιβάρυνση των υποχρέων, ώστε να υπάρχει δικαιότερη κατανομή των τελών μεταξύ τους, υποχρεώνει τα δημοτικά συμβούλια να ασκούν την ως άνω κανονιστική αρμοδιότητα σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ανταποδοτικότητας και με τρόπο που να είναι εφικτός ο σχετικός έλεγχος από τον ακυρωτικό δικαστή (βλ. ΣτΕ 1069/2019, 538/2017, 550/2016, 1868/2014, 274/2014 επταμ.). Όπως ορίζεται δε πλέον ρητά και προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του ν. 4555/2018, οι ειδικοί συντελεστές λειτουργούν ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, ο καθορισμός τους δε πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους. Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας κριτήριο, το οποίο οφείλει να λαμβάνεται υπόψη και για τους γενικούς και για τους ειδικούς συντελεστές, είναι ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες (βλ. ΣτΕ 2347/2020, 1069/2019).

Στην προσβαλλόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, όπως εκτέθηκε και στον αμέσως προηγούμενο λόγο ακυρώσεως, απουσιάζει ωστόσο οιαδήποτε αναφορά στο βαθμό κατά τον οποίο τα ακίνητα οικιακής και γενικής χρήσης εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να καθοριστεί επακριβώς για ποιο λόγο αποφασίστηκε η αύξηση των σχετικών συντελεστών και πώς καθορίσθηκε το ύψος τους. Η απουσία σχετικής αναφοράς καθιστά ανέφικτο τον έλεγχο ως προς την τήρηση ων αρχών της ίσης μεταχείρισης και της ανταποδοτικότητας και ως εκ τούτου η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί.

5ος λόγος ακυρώσεως – Παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας – έλλειψη αιτιολογίας.

Συναφώς με τα ανωτέρω, στην προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προσδιορίζεται κατά τρόπο σαφή ποιες είναι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα αυτών, η πληρωμή των οποίων πρόκειται να καλυφθεί από την αύξηση των συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού. Πλέον συγκεκριμένα, στον πίνακα της σελίδας 12, μεταξύ των δαπανών που πρέπει να αποπληρωθούν, είναι και δαπάνες με κωδικό 2061 - Αμοιβές τρίτων, 2063 - Φόροι – Τέλη, 2064 - Λοιπά γενικά έξοδα και 2067 - Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις – Παροχές). Οι δαπάνες αυτές ωστόσο, όπως τιτλοφορούνται και δίχως ουδεμία άλλη διευκρίνιση στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν συνάγεται κατά τρόπο σαφή ότι αποτελούν δαπάνες για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου, δαπάνες δηλαδή οι οποίες σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές (άρ. 1 παρ. 1 Ν. 25/1975).

Εν όψει των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ακυρωθεί.

Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.

Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί για τους αναλυτικά εκτιθέμενους στην παρούσα λόγους.

Επειδή έχουμε, ίδιο άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον να ασκήσουμε την παρούσα προσφυγή, η οποία ασκείται εμπρόθεσμα και εν γένει παραδεκτώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ- ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή.

Να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 64/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 8-3-2023 (ΑΔΑ: 9Υ8ΡΩΚΦ-0ΥΜ).

Ναύπλιο, 16-3-2023

Η προσφεύγουσα

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ της ΟΕΒΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ελεγκτικό Συνέδριο Υπόψη Προέδρου κ. Ιωάννη Σαρμά (Τσόχα & Βουρνάζου, Τ.Κ. 11521- couraudi@otenet.gr, grammatia.proedrou@elsyn.gr )


Επιτροπή Διαφάνειας του Ν. 4622/99 (Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ. 104 42 – info@aead.gr)


Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου (Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 15- ministeroffice@minfin.gr